Skip to main content

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców

 • IC Nieruchomości Rybnik, Jastrzębie, Żory, Wodzisław
  Dodane 16 kwiecień 24
  przez: Izabella Czyż
  w kategorii: WIEDZA

Obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski pracować, uczyć się, zakładają przedsiębiorstwa, wchodzą w związki małżeńskie z Polkami, Polakami, zakładają rodziny i często planują zakup swojej pierwszej nieruchomości mieszkalnej. Jednak pojawia się pytanie, czy cudzoziemcy mogą łatwo nabyć nieruchomość w Polsce? Z jakimi formalności przyjdzie się im zmierzyć? Zapraszam do artykułu

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców – czy jest wyzwaniem?

W Polsce zakup nieruchomości mieszkalnej przez cudzoziemców staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. To głównie obywatele Ukrainy i Białorusi wybierają Polskę jako miejsce do życia. Jak przekazuje ZUS znaczną rolę odgrywają także kraje azjatyckie, których napływ był znacząco widoczny w ubiegłym roku, takie jak Nepal, Indie, Bangladesz. Obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski pracować, uczyć się, zakładają przedsiębiorstwa, wchodzą w związki małżeńskie z Polkami, Polakami, zakładają rodziny i często planują zakup swojej pierwszej nieruchomości mieszkalnej.

Jednak pojawia się pytanie, czy cudzoziemcy mogą łatwo nabyć nieruchomość w Polsce? Z jakimi formalności przyjdzie się im zmierzyć? Zapraszam do artykułu

W Polsce istnieją przepisy regulujące zakup nieruchomości przez cudzoziemców – Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dn.24 marca 1920 r. z późń.zm. Według tej ustawy, cudzoziemcy potrzebują zezwolenia na zakup nieruchomości, które jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (MSWiA). Procedura uzyskania zezwolenia trwa wiele miesięcy i wymaga spełnienia szeregu warunków. Przepisy uwzględniają jednak wyjątki i zwolnienia.

Kto może kupić nieruchomość bez zezwolenia?

 • od 1 maja 2016r. obywatele i przedsiębiorcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) , w tym kraje Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu. Nie potrzebują zezwolenia na zakup jakiekolwiek nieruchomości na terytorium Polski;
 • osoby, które co najmniej 5 lat temu uzyskały zezwolenie na pobyt stały, a w przypadku małżeństwa z obywatelem Polski – osoby po co najmniej 2 latach od uzyskania zezwolenia na pobyt stały, jeżeli nieruchomość wejdzie w skład majątku wspólnego;
 • zwolnienie obejmuje także zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych nabywcy, z pomieszczeniami przynależnymi takimi jak piwnica, strych, a także zakup garażu bądź udziału w garażu;
 • nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia;
 • nabycie nieruchomości jako wierzyciel hipoteczny po nieudanej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym;

UWAGA!

Należy pamiętać, że nieruchomości położone w strefie nadgranicznej zawsze wymagają zezwolenia, jak również grunty rolne o powierzchni większej niż 1ha.

Zakup mieszkania przez obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi

Pomimo specustawy, która została wdrożona w 2022 r. w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, która to reguluje wiele kwestii związanych z pobytem i dostępem do pracy, edukacji i opieki zdrowotnej przez obywateli Ukrainy, nie zostały zniesione przepisy dotyczące nabywania przez nich nieruchomości. Ukraina, Rosja czy Białoruś to kraje spoza wymienionych wyjątków w związku z tym ich obywatele chcący nabyć nieruchomość w Polsce nadal podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia na zakup. Poza wyjątkami np. zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego dla siebie i rodziny.

Co jeśli mieszkanie posiada udział w gruncie?

Nierzadko bywa tak, że lokal mieszkalny posiada udział w gruncie. Jest to problem, zwłaszcza jeśli Sprzedający nie są skłonni czekać na uzyskanie zezwolenia. Podobnie ma się w sytuacji zaciągnięcia kredytu hipotecznego przez Kupującego. Banki wymagają dochodu w polskiej walucie, co rodzi często kolejny problem dla obydwu stron. Dlatego w całym procesie zakupu nieruchomości przez cudzoziemców ważna jest pomoc doświadczonego Pośrednika, który na starcie pomoże uniknąć wiele niepotrzebnych komplikacji i znajdzie odpowiednią nieruchomość do zakupu.

Jakie warunki trzeba spełniać by otrzymać zezwolenie? Gov.pl

 • nabycie przez ciebie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego
 • nie będą sprzeciwiać się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa
 • wykażesz, że zachodzą okoliczności potwierdzające twoje więzi z Polską.

 Aby wykazać więzi z Polską możesz wskazać, że:

 • masz polską narodowość lub pochodzenie;
 • masz żonę lub męża, którzy są obywatelami polskimi;
 • masz zezwolenie na pobyt: czasowy (nie dotyczy to zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi lub ze względu na okoliczności wymagające  krótkotrwałego pobytu cudzoziemca w Polsce), stały, lub rezydenta długoterminowego UE, jesteś członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej, prowadzisz w Polsce działalność gospodarczą lub rolniczą, zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Jeśli nabywasz nieruchomości na potrzeby życiowe, ich powierzchnia nie może przekroczyć 0,5 ha. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i nabywasz nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej, musisz wykazać, że nabycie nieruchomości wiąże się z rzeczywistymi potrzebami, które wynikają z charakteru prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej lub rolniczej.

Jak i gdzie uzyskać zezwolenie?

Należy złożyć wniosek. Można skorzystać ze wzoru  znajdującego się na stronie biznes.gov.pl. Ważne, by wniosek zawierał wymagane elementy:

 • oznaczenie wnioskodawcy;
 • oznaczenie nabywanej nieruchomości;
 • oznaczenie zbywcy;
 • określenie, na jakiej podstawie dojdzie do nabycia nieruchomości (np. umowa sprzedaży);
 • cel nabycia nieruchomości; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – określenie, w jaki sposób nieruchomość będzie wykorzystywana;
 • pochodzenie środków na nabycie nieruchomości (np. wynagrodzenie za pracę, kredyt hipoteczny);
 • określenie, czy nieruchomość jest nabywana do majątku własnego wnioskodawcy, czy do majątku wspólnego.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości wnioskodawcy;
 • dokumenty potwierdzające więzi z Polską (np. kartę pobytu, zezwolenie na pobyt, odpis aktu małżeństwa, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej);
 • dokumenty dotyczące nieruchomości, wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku:
 • ->odpis księgi wieczystej;
 • ->wypis z rejestru gruntów z wyrysem z mapy ewidencyjnej;
 • ->jeśli nieruchomość powstała wskutek scalenia bądź podziału – wykaz zmian gruntowych, decyzję zatwierdzającą podział lub scalenie;
 • ->zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź zaświadczenie o braku planu i decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • oświadczenie zbywcy o woli zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca;
 • dokumenty potwierdzające pochodzenie środków finansowych na zakup nieruchomości (np. umowę o pracę, zaświadczenie z banku, zeznanie podatkowe);
 • w przypadku osób prawnych – dokumenty potwierdzające posiadanie środków na zakup nieruchomości i możliwość finansowania działalności. Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego.

Opłata za wydanie zezwolenia: 1570 zł

Czas oczekiwania: ok. 3-4 miesiące

Ważność zezwolenia: 2 lata od jego wydania

Gdzie złożyć kompletny wniosek?

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Więcej informacji na temat procedury uzyskiwania zezwolenia znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Zakup nieruchomości w Polsce przez cudzoziemców może być wyzwaniem, ale dzięki odpowiedniej wiedzy i wsparciu doświadczonego Pośrednika można uniknąć wielu trudności.


Zakup nieruchomości przez cudzoziemców