Skip to main content
Zamów świadectwo charakterystyki energetycznej

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

SZYBKA I PROFESJONALNA REALIZACJA W 48h

DZIAŁAMY NA TERENIE ŚLĄSKA, GŁÓWNIE JASTRZĘBIA-ZDROJU, WODZISŁAWIA ŚL., RYBNIKA, ŻOR I OKOLIC

O CO CHODZI?

Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii.

WIĘCEJ PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

1. Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy w momencie gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

2. Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie Inwestor będzie zobowiązany załączyć świadectwo charakterystyki energetycznej do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (obowiązek wszedł w życie z dniem 28 kwietnia 2023 r.). Z obowiązku tego wyłączone są domy do 70 m2 zabudowy do własnych celów mieszkaniowych.

3. Dofinansowanie ,, Moje ciepło”

Świadectwo charakterystyki energetycznej wymagane jest również w programie priorytetowym ,, Moje ciepło”. Dofinansowanie realizowane z środków NFOŚiGW
pozwala na zakup i montaż pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych w celu uzyskania podwyższonego standardu energetycznego budynku.

Kto wykonuje świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza osoba z uprawnieniami wpisana do wykazu osób uprawnionych w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków -> https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Jak długo jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwo straci ważność przed upływem tego terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

W jakiej formie przekazać charakterystykę energetyczną?

Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazuje się w formie papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osoby uprawnionej. W wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo można otrzymać w formie:

  • papierowej – opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej

lub

  • elektronicznej - opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Fakt przekazania świadectwa, zostanie odnotowany w akcie notarialnym, natomiast w przypadku braku jego przekazania – notariusz pouczy zobowiązanego do przekazania świadectwa o karze grzywny za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Co grozi za brak świadectwa charakterystyki energetycznej lub inne nieprawidłowości?

W przypadku braku świadectwa charakterystyki energetycznej grozi kara grzywny do 5000 zł

Czy audytor przyjeżdża na wizję lokalną?

Tak. Tylko wizja lokalna audytora, w czasie której dokonuje dokładnych pomiarów pozwala rzetelnie przygotować dokument.

Co zrobić żeby zamówić charakterystykę energetyczną lokalu/budynku?

Zadzwoń pod numer 692 264 484 i zleć wykonania usługi certyfikowanemu audytorowi firmy VOLTFART Piotr Czyż.

Zależy mi na czasie, czy jest możliwość przyśpieszenia wykonania usługi?

Tak, zadzwoń pod numer 692 264 484 i poinformuj o tym audytora.

NA JAKIM OBSZARZE DZIAŁA FIRMA VOLTFART?

Województwo Śląskie, gównie: Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śl. Żory, Rybnik i okolice.